V živote nastávajú rôzne, častokrát zložité situácie, ktorým musíme čeliť. Obzvlášť nepríjemné je, ak sa dostanete do zlej finančnej situácie kvôli dlhom. Ak máte podobný problém, možno sa vám podarí uzatvoriť s vaším veriteľom dohodu o vrátení požičanej sumy na základe dohody o splátkovém kalendári Ezmluva.sk. Hľadáte jednoduchý vzor na podobný účel? Naša firma eZmluva sa zaoberá aj poradenstvom v tejto oblasti a radi vám v tomto smere poradíme.

dohoda

Aký postup treba zvoliť?

V prvom rade je potrebné vytvoriť písomne typ dohody medzi veriteľom a dlžníkom – v dokumente musia byť uvedené základné informácie, to znamená trvalé bydlisko a osobné údaje – rodné číslo, dátum narodenia a štátna príslušnosť oboch zúčastnených strán. V texte sú uvádzaní ako aj účastníci dohody. Dohodu je možné uzavrieť na základe ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V článku I. je definovaný predmet dohody o splátkach dlžnej sumy na základe už predtým uzatvorenej zmluvy o pôžičke. Treba tiež uviesť, že predtým dané zmluvné podmienky boli porušené. Článok II. podrobne definuje spôsob splácania – zvyčajne ide o mesačné splátky po dobu kalendárneho roka. Suma (príklad 3000 eur) je rozdelená na rovnomerné čiastky (napríklad 250 eur). Po nedodržaní dohodnutej výšky splátky a dohodnutého termínu sa stáva splatnou celá dlžná suma. Záverečné ustanovenia uvádzajú nasledujúce doplňujúce informácie:

vyhotovenie dohody v dvoch exemplároch pre potreby zúčastnených strán

platnosť dohody je ustanovená podpisom účastníkov dohody v dátum podpísania

potvrdzuje sa, že dohoda je zrozumiteľná, nie je vytvorená v tiesni na nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu je vlastnoručne podpísaná.

zmluva musí obsahovať podpisy účastníkov, dátum a miesto vytvorenia.

splátky kalendár

Spoločnosť eZmluva ďalej ponúka poradenstvo v právnej oblasti, a preto na našej webstránke nájdete aj iné kategórie zmlúv, a síce :

cenné papiere (cudzia zmenka, vlastná zmenka, prevod zmenky)

pôžičky a úvery

verejná správa, príspevky

zmluvy pre občanov a spotrebiteľov

dedičské konanie

reality a nehnuteľnosti

vzory zmlúv pre podnikateľov

podania, oznámenia a sťažnosti

súdy, polícia, prokuratúra

zamestnanie